در دست انتشار

ما همه در عصر شکار به سر می‌بریم

ما همه در عصر شکار به سر می‌بریم

*** به زودی... فرهاد گوران در آثار خود با الهام از متون یارسان و نشانگری زندگی تراژیک این اقلیت، زیست‌جهانی خاص را خلق کرده است. ضمن …